2 lipca 2020

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego.

Szanowni Państwo

Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony. Nauczyciel – doradca metodyczny jest właściwą osobą, do której nauczyciel zawsze może zwrócić się o pomoc i radę.

Szczegółowy zakres zadań doradcy metodycznego w przydzielonym obszarze działania obejmuje:

  1. Do zadań nauczyciela–doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1)  rozwijaniu umiejętności metodycznych;

2)  planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno- wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

3)  opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

4)  podejmowaniu działań innowacyjnych.

  1. Nauczyciel–doradca metodyczny realizuje zadania przez:

1)  udzielanie indywidualnych konsultacji;

2)  prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3)  organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno- wychowawczą nauczycieli;

4)  organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

  1. Organizowanie i unowocześnianie własnego warsztatu pracy w celu udostępniania go nauczycielom.
  2. Ustawiczne aktualizowanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji niezbędnych w realizacji zadań doradcy.
  3. Dokumentowanie prowadzonej działalności.

Na terenie województwa lubuskiego działają dwie placówki doskonalenia nauczycieli, w których zatrudnieni są doradcy metodyczni:

– Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

https://womgorz.edu.pl/

– Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

https://odn.zgora.pl/

 

Załączniki