28 maja 2024

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa lubuskiego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615 i z 2023 r. poz. 1002) w związku z  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750):

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny. Kandydatami do stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą być uczniowie szkół kształcących w formie dziennej, które umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

W szczególności uczeń winien spełniać co najmniej jeden z podanych warunków:

  • otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
  • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

UWAGA! W sytuacji niewytypowania przez szkołę kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przesłania do Kuratorium Oświaty pisemnych wyjaśnień na temat przyczyny braku kandydata. Informacja jest konieczna także w przypadku szkół, w stosunku do których nie wykazano uczniów.

Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Lubuski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w terminie do 10 lipca 2024 roku.

Proszę pamiętać o wypełnieniu formularzy wyłącznie pismem komputerowym.

W sprawach wymagających wyjaśnień proszę kontaktować się z Panią Elżbietą Lipowską,        tel. (95) 7 25 50 34, e-mail: e.lipowska@ko-gorzow.edu.pl

 

Mariusz Biniewski
Lubuski Kurator Oświaty

 

Załączniki

Klauzula o ochronie danych osobowych
Data: 2024-05-28, rozmiar: 22 KB
zał. nr 1 wniosek stypendium prm 2024
Data: 2024-05-28, rozmiar: 21 KB