9 maja 2023

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół
województwa lubuskiego

Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.), proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2022/2023 ukończą szkołę.

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego ww. warunki przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:

1) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

2) do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW:

 • wnioski należy wypełniać wyłącznie pismem komputerowym. Wniosek musi się zawrzeć na jednej kartce drukowanej dwustronnie. Obowiązuje czcionka Arial 12.
 • osiągnięcia kandydata powinny być opisane w sposób rzetelny i kompletny oraz uwzględniać opis według wskazania w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć.
 • dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać osiągnięcia kandydata i zawierać informacje określone we wniosku: nazwę (olimpiady, turnieju, konkursu, zawodów sportowych itp.), organizatora, zdobyte miejsce lub uzyskany tytuł, dokładną datę zawodów, konkursu. Osiągnięcia niepotwierdzone oraz z ubiegłych lat szkolnych nie będą uwzględniane.
 • wymagane jest zachowanie kolejności wskazanej w druku wniosku. Nie należy usuwać osiągnieć, które nie dotyczą danego ucznia, a jedynie wypełnić w tabeli odpowiedni wiersz z osiągnięciami, które dotyczą danego ucznia.
 • do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów wyłącznie w roku szkolnym 2022/2023.
 • proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

Wyjątek stanowi dokumentacja uzupełniająca do wniosków złożonych w terminie, a potwierdzająca osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, których finał odbywa się po terminie składania wniosków.

Uwaga:
W przypadku wniosków uczniów biorących udział w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych, których finał będzie odbywał się po 30 lipca 2023 r. – uprzejmie proszę o informację o terminie i miejscu odbywania się finału oraz weryfikację i pilne przekazanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

Wnioski kandydatów wytypowanych przez szkoły wraz z załącznikami należy składać (przesyłać) w formie papierowej bezpośrednio do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim do dnia 5 lipca 2023 r. (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2023 r.

Wypełnioną zgodnie ze wzorem wersję elektroniczną wniosku (załącznik nr 1 – edytowalny plik Microsoft Word) o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez załączników), należy również przesłać na adres: e.lipowska@ko-gorzow.edu.pl. W temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę szkoły.

Wnioski kandydatów do stypendium, w których osiągnięcia nie będą udokumentowane, zostaną zaopiniowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty negatywnie.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

Bardzo proszę Państwa Dyrektorów o przygotowanie wniosków kandydatów do stypendiów tak, aby nie zawierały błędów w danych kandydata.

Ponadto zobowiązuję Państwa Dyrektorów o zapoznanie kandydatów do stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ich prawnych opiekunów ze sposobem przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2). Załącznika nr 2 nie należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty

Załączniki