19 czerwca 2015

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

logo LKOUprzejmie informuję, że zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.), Lubuski Kurator Oświaty w każdym roku szkolnym opracowuje i przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej, w terminie do 15 czerwca, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

W związku z powyższym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. został opracowany dokument pod nazwą: ,,Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2014/2015″, w którym zawarto wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych, kontroli planowych i doraźnych, jak również z działań Lubuskiego Kuratora Oświaty na rzecz wspomagania szkół i placówek.
Zachęcając wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ww. dokumentem, wierzę że przyczyni się do poprawy i doskonalenia pracy szkół i placówek, w których Państwo pracują.

 

Załączniki:
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 (wersja pełna).

Informacja o wynikach monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o wynikach kontroli NIK w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczenia się w szkołach publicznych.

Informacja o wynikach kontroli NIK dotyczącej efektów kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.