17 czerwca 2015

Poprawne uzupełnianie legitymacji szkolnych zgodnie z nowelizacją przepisów. Zakaz pobierania opłat za wydanie świadectw szkolnych.

logo koSzanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek

województwa lubuskiego

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności uzupełnienia legitymacji szkolnych, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 13) , który stanowi: „w legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły”.

 

Ponadto zwracamy uwagę, iż pobieranie opłat za wydawanie świadectw szkolnych jest niezgodne z przepisami prawa.