22 sierpnia 2017

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Wojewoda Lubuski porozumieniem z dnia 11 sierpnia 2017 r. powierzył Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastrukturymoraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Zadaniem programu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
a także interaktywnych monitorów dotykowych).

O środki na zakup pomocy dydaktycznych mogą starać się organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne
i niepubliczne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Na zakup pomocy dydaktycznych szkoła może otrzymać maksymalnie kwotę 14 tys. zł. przy czym organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł

 

Organy prowadzące szkoły występują do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w terminie do 15 września 2017 r.

Wniosek należy złożyć w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 10 lub wysłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Serdecznie zachęcamy do udziału w Programie.

 

 

 

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica