5 marca 2021

Realizacja projektów w konkursie „Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży”

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych

województwa lubuskiego

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło realizację projektów wyłonionych w konkursie pn. „Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży”.

Wdrożenie na terenie kraju Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów ma na celu wzrost wiedzy młodzieży w wieku 15-19 lat. Program zakłada podniesienie poziomu wiedzy młodzieży w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej, właściwych nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia jako elementów wpływających na zdrowe zęby oraz wczesnej identyfikacji próchnicy poprzez przeprowadzenie badania stomatologicznego.

Program realizowany będzie w oparciu o działania edukacyjne (opracowanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie scenariuszy i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz realizację badań lekarskich stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej w celu określenia planu leczenia.

Wsparcie edukacyjne w pierwszej kolejności zostanie skierowane do uczniów szkół branżowych oraz techników i szkół specjalnych przysposabiających do pracy. W przypadku problemów z pozyskaniem grupy docelowej, działania będą mogły być skierowane do uczniów liceów ogólnokształcących oraz ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe.

Wsparciem edukacyjnym powinna zostać objęta połowa osób zamieszkująca obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób, gdzie dostęp do opieki stomatologicznej jest mniejszy.

W ramach przedmiotowego konkursu do dofinansowania skierowano projekty realizowane przez kilku Beneficjentów z różnych województw. W województwie lubuskim Beneficjentem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ( dane kontaktowe: stop.prochnicy15plus@ump.edu.pl.)

Zachęcamy dyrektorów placówek do zgłaszania szkół do ww. Programu.