20 grudnia 2012

Projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” – szkolenia za granicą

fundacja rozwoju systemu edukacjiFundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 grudnia 2012 r.  w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28.

Spotkanie dotyczy projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”. Jest to projekt pilotażowy, prowadzony na zasadach programu „Uczenie się przez całe życie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1).

 

Projekt wspiera profesjonalny rozwój zawodowy uczestników poprzez dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych, wpływających na poprawę systemów kształcenia i doskonalenia zawodowego przez wprowadzenie nowych rozwiązań, poznanych w trakcie mobilności, w instytucji wysyłającej.

 

Realizacja projektu umożliwi uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas wyjazdów zagranicznych, a instytucjom wysyłającym stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej, przez co projekt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

 

Uczestnikami szkoleń zagranicznych mogą być nauczyciele (przedszkoli i wszystkich typów szkół), studenci szkół wyższych na kierunkach pedagogicznych, doradcy metodyczni i zawodowi, pracownicy zakładów kształcenia nauczycieli i doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły, przedstawiciele instytucji zarządzających systemem edukacji, przedstawiciele innych instytucji objętych ustawą o systemie oświaty.

Mobilność zagraniczna może być realizowana w formie kursów szkoleniowych, seminariów, praktyk, staży, wizyt studyjnych, hospitacji oraz innych form podwyższania kwalifikacji profesjonalnych z zastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń.

 

Szczegółowe informacja, w tym rejestracja na stronie internetowej projektu http://pokl.frse.org.pl/projekty-instytucjonalne

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani noclegu.