15 marca 2019

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

Kto może się ubiegać o środki?

 

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

– osoby fizyczne.

Wsparcie finansowe będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe na realizację tylko jednego zadania w danej szkole jednokrotnie, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

 

Ważne terminy

Szkoła, która ma być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego przekazuje do organu prowadzącego dane, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 5 rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, w terminie
do 15 kwietnia br.

W 2019 roku organy prowadzące występują z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego  do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły objętej tym wnioskiem
do 30 kwietnia  br.

Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 maja  br.

Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do  30 czerwca br.

 

Wsparcie finansowe jest udzielane na realizację jednego z poniższych zadań obejmujących:

  • doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni
    i jadalni);
  • doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
  • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
  • adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

W rozporządzeniu dotyczącym Programu znajduje się rekomendowany, zalecany katalog elementów wyposażenia, które powinno być kupione w ramach udzielonego wsparcia. Na liście znalazły się m.in. stoły ze stali nierdzewnej, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki
z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych, chłodziarka z zamrażarką, zmywarka do naczyń, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny wieloczynnościowy, podgrzewacze do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne, sprzęt do dezynfekcji oraz stoły, krzesła, zastawa stołowa i tace, kosze na odpady.

 

Jednocześnie określono wymogi, jakie musi spełniać kupione w ramach wsparcia finansowego wyposażenie.

 

Szczegółowy zakres wyposażenia oraz usług został określony w § 2 ust. 7 ww. rozporządzenia.

Wkład własny w realizację zadania

Program zakłada obowiązkowy wkład własny (finansowy lub rzeczowy) organów prowadzących szkoły w wysokości minimum 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Do wkładu własnego zalicza się:

wkład finansowy – przeznaczony przez organ prowadzący na zakup usług lub wyposażenia, określonych w § 2 ust .7 ww. rozporządzenia, wydatkowany w roku złożenia wniosku
o udzielenie wsparcia finansowego;

wkład rzeczowy w postaci usług lub wyposażenia określonych w § 2 ust.7 ww. rozporządzenia, zakupionych w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, ale nie później niż do dnia złożenia tego wniosku, które organ prowadzący zamierza wykorzystać podczas realizacji zadania, objętego wsparciem finansowym lub które wykorzystał do zadań bezpośrednio związanych z realizacją tego zadania w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego;

wkład rzeczowy w postaci wydatków związanych z kosztami osób realizujących zadania

wynikające z zadania, objętego wsparciem finansowym, których poniesienie jest niezbędne do realizacji tego zadania, a nie jest finansowane w ramach udzielonego wsparcia finansowego.

 

Wartość wkładu rzeczowego powinna być potwierdzona fakturami lub innymi dokumentami uzupełniającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom.

 

Wsparcie udzielone zostanie w formie dotacji celowej, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w formie dofinansowania.

 

 

Maksymalna kwota wsparcia finansowego będzie wynosić:

– 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek szkolnych;

– 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

W przypadku występowania z wnioskiem o dzielenie wsparcia finansowego dla kilku szkół należy skopiować „CZĘŚĆ II: DANE DOTYCZĄCE SZKÓŁ W ODNIESIENU DO KTÓRYCH WYSTĘPUJE SIĘ Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO” tyle razy dla ilu szkół występuje się o wsparcie.

Organ prowadzący przekazuje do Lubuskiego Kuratora Oświaty (Kurator realizuje zadanie na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim) wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz do swojego wniosku załącza wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego – wymagane także w przypadku, gdy o wsparcie finansowe wnioskuje jedna szkoła.

 

Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

 

Wnioski należy kierować na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

w terminie do 30 kwietnia 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego).

 

 

Załączniki

• Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego
Data: 2019-03-15, rozmiar: 47 KB
Załącznik do wniosku
Data: 2019-03-15, rozmiar: 47 KB
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Data: 2019-03-15, rozmiar: 16 KB