15 maja 2024

Procedura dotycząca wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół
województwa lubuskiego

„Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dz. U. Nr 106, poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615 i z 2023 r. poz. 1002), proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2023/2024 ukończą szkołę.

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego ww. warunki przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:

 1. do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
 2. do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Przedmiotowy wniosek winien zostać złożony w zamkniętej kopercie.

 

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW:

 • wniosek o przyznanie stypendium winien być wypełniony wyłącznie pismem komputerowym, osiągnięcia kandydata powinny być opisane w sposób rzetelny i kompletny oraz uwzględniać opis według wskazania w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć. Wydruk wypełnionego formularza winien zostać podpisany przez osobę upoważnioną;
 • dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać osiągnięcia kandydata i zawierać informacje określone we wniosku: nazwę (olimpiady, turnieju, konkursu, zawodów sportowych itp.), organizatora, zdobyte miejsce lub uzyskany tytuł, dokładną datę zawodów, konkursu. Osiągnięcia niepotwierdzone oraz z ubiegłych lat szkolnych nie będą uwzględniane;
 • wymagane jest zachowanie kolejności wskazanej w druku wniosku. Nie należy usuwać osiągnieć, które nie dotyczą danego ucznia, a jedynie wypełnić w tabeli odpowiedni wiersz z osiągnięciami, które dotyczą danego ucznia;
 • do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów wyłącznie w roku szkolnym 2023/2024;
 • wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury. Wnioski kandydatów wytypowanych przez szkoły wraz z załącznikami należy składać (przesyłać) w formie papierowej bezpośrednio do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim do dnia 5 lipca 2024 r. (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2024 r.

 

Wypełnioną zgodnie ze wzorem wersję elektroniczną wniosku (załącznik nr 1 – edytowalny plik Microsoft Word) o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez załączników), należy również przesłać na adres: i.chrostek@ko-gorzow.edu.pl. W temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę szkoły.

Wnioski kandydatów do stypendium, w których osiągnięcia nie będą udokumentowane, zostaną zaopiniowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty negatywnie.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

Bardzo proszę Państwa Dyrektorów o przygotowanie wniosków kandydatów do stypendiów tak, aby nie zawierały błędów w danych kandydata.

Ponadto zobowiązuję Państwa Dyrektorów o zapoznanie kandydatów do stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ich prawnych opiekunów ze sposobem przetwarzania danych osobowych (klauzula o ochronie danych osobowych).

Mariusz Biniewski
Lubuski Kurator Oświaty

Załączniki