16 maja 2023

Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie agresji i samookaleczeniu w grupie uczniów klas szóstych lub siódmych lub ósmych szkół podstawowych.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Wojewoda Lubuski ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2023 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie agresji i samookaleczeniu w grupie uczniów klas szóstych lub siódmych lub ósmych szkół podstawowych.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność
w zakresie objętym konkursem, których terenem działania jest województwo lubuskie:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania konkursowego dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/ochrona_zdrowia/konkursy-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-zdrowia