28 października 2020

Organizacja kształcenia w szkołach i placówkach w okresie ograniczenia funkcjonowania tj. od 24 października 2020 r do 8 listopada 2020 r.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy ograniczenie przemieszczania się małoletnich do ukończenia 16 r. ż. dotyczy również drogi z domu do szkoły i ze szkoły do domu?

Zgodnie z § 26 ust. 2b rozporządzenia z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.) : „ Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”

 1. Czy w klasach I – III prowadzi się w tym okresie zajęcia z zakresu powszechnej nauki pływania na basenie?

Ograniczenie o którym mowa w § 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, z późn. zm.) nie dotyczy klas I – III szkoły podstawowej. Wobec tego należy uznać, że zajęcia z nauki pływania prowadzone na basenie mogą się odbywać. Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole ( § 6 ust. 1 pkt 2b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.).

 1. W jaki sposób mają funkcjonować oddziały sportowe i szkoły mistrzostwa sportowego,
  w tym realizacja zajęć wynikających z programu szkolenia sportowego ?

Zgodnie z § 1a rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, z późn. zm.), ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych  w zakresie klas IV – VIII i szkół ponadpodstawowych. W rozporządzeniu nie dokonano wyłączeń dotyczących szkolenia sportowego  realizowanego w szkołach. W § 2 ust. 1 określono, że w przypadku ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W § 2 ust. 2 wskazano, że w przypadku, gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1, dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

 1. Czy zajęcia rewalidacyjne w domu ucznia mogą być nadal prowadzone?

2 ust. 3f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389,
z późn. zm.) w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik na odległość w miejscu zamieszkania dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik na odległość na terenie szkoły. Jeżeli dziecko jest uczniem szkoły specjalnej decyzja o sposobie realizacji nauczania należy do dyrektora szkoły (należy zaznaczyć, że nie ogranicza się funkcjonowania szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – stanowi o tym § 2a pkt 1 ww. rozporządzenia).

 1. W jaki sposób mają funkcjonować klasy terapeutyczne?

Do klas terapeutycznych funkcjonujących w szkole ogólnodostępnej stosuje się przepisy dotyczące szkół ogólnodostępnych, do klas funkcjonujących w szkołach specjalnych stosuje się przepisy dotyczące szkól specjalnych. Ustawodawca w rozporządzeniu nie dokonał wyłączenia dotyczącego klas terapeutycznych.

 1. Czy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone w szkole specjalnej mogą być realizowane stacjonarnie?

Zajęcia WWRD przeznaczone są dla dzieci, które nie podjęły jeszcze nauki w szkole. Zgodnie
z rozporządzeniem ograniczenie funkcjonowania dotyczy szkół podstawowych w zakresie klas IV – VIII oraz szkól ponadpodstawowych a zatem nie zachodzi przesłanka do nierealizowania WWRD w trybie stacjonarnym.

 1. W jaki sposób organizowana jest praktyczna nauka zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe?

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe lub kształcenie ustawiczne w całości przechodzą na zdalne nauczanie.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane
w formie zajęć praktycznych prowadzone są zdalnie wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia
z wykorzystaniem tych metod i technik. Pozostałe zajęcia praktyczne uzupełnia się po zakończeniu ograniczenia.

Praktyki zawodowe mogą być realizowane w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, o czym stanowi § 4 ust. 1a pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.). Mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

 1. Czy młodociani pracownicy w okresie ograniczenia funkcjonowania placówek świadczą pracę?

W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 młodociani pracownicy odbywający przygotowanie zawodowe są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) z zastrzeżeniem art. 15f ust. 2 ww. ustawy.

 1. Czy praca internatów też jest ograniczona?

Zgodnie z zapisami w § 2a pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, z późn. zm.) ograniczenie funkcjonowania szkół nie dotyczy internatów, w związku
z powyższym pozostają otwarte. Internaty nadal podlegają przepisom rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604),
a w szczególności § 18 ust. 2a, który stanowi, że dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

 1. Czy przepisy rozporządzenia zmieniają organizację pracy burs, placówek oświatowo – wychowawczych?

Zgodnie z § 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, z późn. zm.) ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju dotyczy funkcjonowania publicznych i niepublicznych:

1) szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół podstawowych dla dorosłych;

2) szkół ponadpodstawowych;

3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Przepisy rozporządzenia nie dotyczą placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Do wymienionych jednostek zastosowanie maja przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), a w szczególności § 18 ust. 2a, który stanowi, że dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

 1. Czy w szkole, w okresie ograniczenia funkcjonowania placówek, można prowadzić konsultacje dla uczniów/słuchaczy klas kończących lub przystępujących do egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym roku szkolnym?

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389,
z późn. zm.), które zastąpiło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.), nie nakładają na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w szkołach, w których ograniczono funkcjonowanie
z związku z przeciwdziałaniem COVID-19, ani nie uprawniają do takiego działania. Zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.