19 sierpnia 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska doradców metodycznych

Szanowni Państwo

Lubuski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: biologia, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, chemia, geografia, pedagogika i pedagogika specjalna, fizyka, przedmioty zawodowe, doradztwo zawodowe.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia wskazanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek:

 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze ul. Chopina 15A, 65-031 Zielona Góra.

Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

Wymiar i miejsce zatrudnienia nauczyciela, któremu zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego, będzie ustalany w uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, do której nauczyciel będzie skierowany, z zachowaniem zasady, że łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela–doradcy metodycznego.

Główne zadanie doradcy metodycznego

Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 28 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu);
 • miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
  ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
 • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 725 50 33, email: g.rados@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki

informacja RODO doradcy
Data: 2019-08-19, rozmiar: 16 KB
wniosek nabór doradca metodyczny
Data: 2019-08-19, rozmiar: 38 KB
zapotrzebowanie doradcy Gorzów warunki
Data: 2019-08-19, rozmiar: 28 KB