5 sierpnia 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego

Lubuski Kurator Oświaty informuje, że z dniem 2 sierpnia 2019 r., weszła w życie Uchwała Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r.  w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r., pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. A ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:

1)     słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     słabosłyszącym,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe[1] albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe[2], uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:
 1. branżowej szkoły I stopnia,
 2. klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 3. klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 4. klasy I pięcioletniego technikum,
 5. klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 6. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 7. klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 8. klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 9. klasy I liceum sztuk plastycznych,
 10. klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 11. klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
 12. klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczanych od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw[3], jest udzielana uczniom:

1)     słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     słabosłyszącym,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe[4] albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe[5], uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

 1. klas II i III branżowej szkoły I stopnia,
 2. klas II–IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych,  o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:

1)     słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     słabosłyszącym,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe[6] albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe[7], uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

 1. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 2. klasy I technikum pięcioletniego,
 3. klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 4. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wynosi:

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do kwoty 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                        z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                        z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych                    w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych                          w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.
do kwoty 445 zł

 

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078).

[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

[3] Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534).

[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078).

[7] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).