6 grudnia 2017

Odbyła się konferencja dla dyrektorów jednostek systemu oświaty „Edukacja włączająca – dobra edukacja”

28 listopada 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja, zorganizowana na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Konferencja miała na celu upowszechnienie idei edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty oraz upowszechnienie rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Spotkanie rozpoczęło się piosenką w wykonaniu uczennicy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi ze szczególnych uzdolnień. Anita, uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich,  przywitała uczestników piosenką z repertuaru Anny Marii Jopek Ale jestem.

Konferencję otworzyła Pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty, która trwale interesuje się i pochyla szczególnie nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pani Kurator zwróciła uwagę uczestników konferencji na znaczenie edukacji włączającej jako formy rozwiązywania różnych sytuacji szkolnych, przynoszącej szkole bezpieczeństwo.

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Agnieszka Olechowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Opowiedziała zebranym o źródłach i założeniach edukacji włączającej. Zwróciła uwagę na trudności pełnej inkluzji i wzajemnej adaptacji, wynikające m.in. z silnie utrwalonego systemu segregacyjnego kształcenia dzieci i młodzieży, podkreślając korzyści płynące z systemu włączającego. Prelegentka powtórzyła za dr Pawłem Kubickim (socjologiem i ekonomistą ze Szkoły Głównej Handlowej), że edukacja włączająca „stwarza szansę ukształtowania się społeczeństwa rozumiejącego i respektującego odmienność, umożliwiającego włączanie osób z niepełnosprawnościami do wszelkich dziedzin życia także po to, abyśmy i my sami w czasie naszej starości, niedołężności i niepełnosprawności nie zostali wyrzuceni na margines życia społecznego.” Pani doktor podkreśliła, że edukacja włączająca może poprawić jakość edukacji wszystkich uczniów.

Przed przerwą uczestnicy mogli obejrzeć wzruszający występ dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy uczęszczają do Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Uczniowie pokazali, że są wśród nas, a wspierający ich na co dzień nauczyciele swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem mogą – jako eksperci – służyć koleżankom i kolegom ze szkół ogólnodostępnych.

Nowe rozwiązania w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zmiany w przepisach prawa dotyczące tej grupy uczniów przedstawiła Pani Ewa Krzyżanowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim – na podstawie przesłanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prezentacji autorstwa Pani Elżbiety Neroj, Radcy Generalnego Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN.

W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie edukacji włączającej, której istotę stanowi dostrzeganie potencjału ucznia, a nie jego trudności. Przedstawiła filozofię proponowanych przez Ministerstwo zmian, poszerzających dotychczasowe możliwości w zakresie indywidualizacji oddziaływań na ucznia. Szczególną uwagę zwróciła na rolę diagnozy funkcjonalnej, ocenę potrzeb ucznia oraz ocenę efektywności podejmowanych działań, a także rolę i znaczenie rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pani Ewa Krzyżanowska zachęciła uczestników konferencji do korzystania ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji i udostępnianych tam materiałów edukacyjnych dotyczących wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały przykłady realizacji edukacji włączającej w codziennej praktyce przedszkolnej i szkolnej: Przedszkola Samorządowego w Sławie, Szkoły Podstawowej w Łęknicy, Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim.

Prowadząca spotkanie wizytator Ewa Krzyżanowska zwróciła uwagę na Szkołę Podstawową nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, która od wielu lat ma otwarte drzwi dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, której nauczyciele podążają za każdym uczniem udzielając mu zgodnego z potrzebami wsparcia. Na zakończenie podkreśliła, że edukacja włączająca jest nieunikniona. Nie wymaga wyszukanych metod. Kluczem do powodzenia jest codzienna żmudna praca zespołowa nauczycieli, co w swoich wystąpieniach zawsze podkreśla Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. W edukacji włączającej istotne jest otwarte serce i drzwi szkoły.

 

Załączniki