5 sierpnia 2015

! Nowy termin ! na składanie wniosków o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim

logo koSzanowni Państwo

Marszałek Województwa
Starostowie Powiatu
Prezydenci, Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy szkół /placówek oświatowych
województwa lubuskiego

 

! Nowy Termin Składania wniosków

Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że z dniem 8 listopada 2015 r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową kadencję, proszę Państwa o zgłaszanie kandydatów, którzy wzięliby udział w pracach Komisji w charakterze jej członków.

 

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim działająca na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) orzeka w I instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich typów szkół o uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 wyżej wymienionej ustawy.

 

 

Tryb powoływania członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli oraz tryb postępowania dyscyplinarnego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 1998 r. nr 15, poz. 64). Członków komisji powołuje się spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Członkami komisji mogą być również nauczyciele zatrudnieni w urzędach organów administracji rządowej na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych. Na członków komisji należy powoływać nauczycieli cieszących się autorytetem, o wysokich walorach moralnych oraz posiadających co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w szkole (§ 9 pkt 1 cytowanego rozporządzenia MEN). Nie może pełnić obowiązków członka komisji nauczyciel, który pełnił tę funkcję przez dwie poprzednie kadencje (§ 9 pkt 2 cytowanego rozporządzenia MEN).

 

Ze względu na konieczność zapewnienia sprawnego i właściwego rozpatrywania poszczególnych spraw, uprzejmie proszę o zgłaszanie nauczycieli różnych typów szkół i placówek wymienionych w art. 1. Karty Nauczyciela. Potrzeba zapewnienia ciągłości i prawidłowej pracy Komisji, skłaniają do zwrócenia się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości ponownego zgłoszenia (na nową kadencję) tych członków, którzy brali udział w pracach Komisji kończącej się kadencji i posiadają doświadczenie.

 

Wnioski powinny zawierać informację o uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły oraz związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli w danej szkole/placówce. Kandydatury proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 

dnia 20 września 2015 r. – data stempla pocztowego (aktualizacja z 18-08-2015) na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli. Osoba do kontaktu ww. sprawie:

 

Izabela Chrostek, telefon  95 725 50 36i.chrostek@ko-gorzow.edu.pl

  

Pobierz : Wniosek o powołanie na członków KD-2015r.doc