22 października 2015

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 października 2015 r. dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 nr 24, poz. 128) uprzejmie informujemy, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania realizuje zadania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Zadania te ukierunkowane są na:

 •  upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat zdrowia psychicznego,
 •  kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
 •  zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży, w tym samobójstwom,
 •  zapobieganie zaburzeniom odżywiania.

Ważnym zadaniem, które powinno być realizowane w jednostkach systemu oświaty jest udzielanie pomocy w stanach kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży.
W zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje podjęcie następujących działań:

 •  systematyczną realizację edukacji zdrowotnej w szkołach i placówkach oświatowych z naciskiem na kształtowanie: postaw prospołecznych dzieci i młodzieży, poczucia własnej wartości, poczucia wpływu na swoje życie, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, a także tolerancji i szacunku wobec mniejszości;
 • włączanie zagadnień ochrony zdrowia psychicznego do programów profilaktyki i szkolnych programów wychowawczych poprzez działania mające na celu kształtowanie poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży, a także uczenie ich odpowiedzialności i umiejętności kontrolowania impulsywnych zachowań, budowanie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku;
 •  monitorowanie realizacji w szkole podstawy programowej w zakresie promocji zdrowia psychicznego;
 •  rozwijanie kompetencji nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych w zakresie promocji zdrowia psychicznego;
 •  realizację działań zwiększających poziom bezpieczeństwa w szkole, w tym zapobieganie przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, wykluczeniu;
 •  zapewnienie pomocy uczniom w stanach kryzysu psychicznego, ich rodzicom i nauczycielom – m. in. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 •  uwzględnienie w działalności profilaktycznej systemu rekomendacji i rekomendowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
 •  podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych oraz rodziców – szkolenia dotyczące budowania dobrych, wspierających, opartych na dialogu i szacunku relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłym, rozpoznawania zagrożenia i właściwego reagowania w sytuacji kryzysu psychicznego ucznia, przeciwdziałania uzależnieniom, rozpoznawania i udzielania pomocy w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, reagowania w sytuacjach kryzysowych;
 •  prowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej poświęconych oddziaływaniu mediów – pozwalające młodym odbiorcom krytycznie oceniać destrukcyjne wzorce medialne wywołujące niezadowolenie z własnego wyglądu, poczucie winy i wstydu; demaskowanie rzeczywistych intencji reklam i zawartych w nich manipulacji, rozbijanie błędnych przekonań nastolatków na temat siebie i świata.

Ważnym narzędziem wspierającym szkoły i placówki systemu oświaty w realizacji celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego są:

 •  Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”;
 •  Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów szkół i placówek o systematyczną realizację działań mających na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży, natomiast Państwa Dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli o ich wspomaganie.