12 marca 2018

Narady skierowane do dyrektorów wszystkich typów szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli – podsumowanie

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 7 lutego do 5 marca 2018 r. odbyły się 24 narady skierowane do dyrektorów wszystkich typów szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli. W naradach wzięło udział 625 dyrektorów, w tym także przedstawiciele organów prowadzących. Dotyczyły one zmian w Karcie Nauczyciela wprowadzonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, kształcenia zawodowego, sposobów organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej, a także strategii nauczania bazującej na dwóch podstawach programowych. W szczególności nauczania w klasach czwartych i siódmych, a także nowej formule egzaminu ósmoklasisty. Celem narad było dostarczenie praktycznych rozwiązań do pracy w związku z wprowadzanymi zmianami programowymi w  szkołach. W ramach wymiany doświadczeń, dobrej praktyki dyrektorzy mówili o monitorowaniu realizacji podstawy programowej w przedszkolu i szkole podstawowej.

Narady były kolejnym działaniem podejmowanym przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w ramach wspomagania dyrektorów szkół i przedszkoli przez wizytatorów w rejonie  sprawowania bezpośredniego nadzoru pedagogicznego.