29 kwietnia 2016

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert

logo koW związku z ogłoszeniem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku, uprzejmie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej w celu wspólnego opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Do udziału w pracach komisji konkursowej zaproszone zostaną dwie osoby, które zostaną zgłoszone jako pierwsze.

 

 Zgłoszenie kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 6 maja  2016 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp., bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Kuratorium, w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”.

 

Formularz_zgloszeniowy.doc