28 października 2020

List Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Dyrektorzy,

szkół i placówek oświatowych

województwa lubuskiego

 

W nawiązaniu do wydarzeń ostatnich dni związanych z sytuacją epidemiczną oraz protestami społecznymi, przypominam o obowiązkach:

– dyrektora wynikających z przepisów oświatowych, w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.),

– nauczyciela wynikających z art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.

poz. 2215) oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela.

Ponadto przypominam, że wszelkie działania w sferze wychowawczej i profilaktycznej organizowane w różnych formach (akcje, projekty, happeningi, inne) podczas zajęć w szkole i poza nią muszą być zgodne z uchwalonym przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną programem wychowawczo – profilaktycznym.

Dyrektorzy szkół zobowiązani są do przeprowadzania corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych (art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Szkoła powinna przekazać rodzicom  pełną informację o planowanych kierunkach działań i sposobie ich realizacji, tak aby w sposób świadomy mogli podejmować decyzje w sprawie udziału ich dzieci w proponowanych przedsięwzięciach. Rodzice mają prawo wyrazić swój sprzeciw, jeżeli ich dziecko miałoby uczestniczyć w wydarzeniu niezgodnym z uznawanymi przez nich wartościami.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły (art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Przypominam również o zadaniach dyrektora szkoły wynikających z § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W kontekście udziału młodzieży w protestach organizowanych w ostatnich dniach, zwracam uwagę, że w myśl § 1 ust. 1 pkt 8 cytowanego przepisu dyrektor ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych. Brak uczestnictwa uczniów w zajęciach organizowanych w trybie zdalnym jest równoznaczne z nieobecnością ucznia na zajęciach szkolnych.

Zobowiązuję  Państwa do informowania Lubuskiego Kuratora Oświaty każdorazowo o  masowej nieobecności uczniów  na zajęciach w poszczególnych oddziałach oraz o podjętych przez szkołę działaniach w tym zakresie.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa