28 października 2020

List Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Dyrektorzy,

szkół i placówek oświatowych

województwa lubuskiego

 

W nawiązaniu do wydarzeń ostatnich dni związanych z sytuacją epidemiczną oraz protestami społecznymi, przypominam o obowiązkach:

– dyrektora wynikających z przepisów oświatowych, w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.),

– nauczyciela wynikających z art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.

poz. 2215) oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela.

Ponadto przypominam, że wszelkie działania w sferze wychowawczej i profilaktycznej organizowane w różnych formach (akcje, projekty, happeningi, inne) podczas zajęć w szkole i poza nią muszą być zgodne z uchwalonym przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną programem wychowawczo – profilaktycznym.

Dyrektorzy szkół zobowiązani są do przeprowadzania corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych (art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Szkoła powinna przekazać rodzicom  pełną informację o planowanych kierunkach działań i sposobie ich realizacji, tak aby w sposób świadomy mogli podejmować decyzje w sprawie udziału ich dzieci w proponowanych przedsięwzięciach. Rodzice mają prawo wyrazić swój sprzeciw, jeżeli ich dziecko miałoby uczestniczyć w wydarzeniu niezgodnym z uznawanymi przez nich wartościami.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły (art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Przypominam również o zadaniach dyrektora szkoły wynikających z § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W kontekście udziału młodzieży w protestach organizowanych w ostatnich dniach, zwracam uwagę, że w myśl § 1 ust. 1 pkt 8 cytowanego przepisu dyrektor ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych. Brak uczestnictwa uczniów w zajęciach organizowanych w trybie zdalnym jest równoznaczne z nieobecnością ucznia na zajęciach szkolnych.

Zobowiązuję  Państwa do informowania Lubuskiego Kuratora Oświaty każdorazowo o  masowej nieobecności uczniów  na zajęciach w poszczególnych oddziałach oraz o podjętych przez szkołę działaniach w tym zakresie.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa