23 lutego 2019

Konferencja prasowa Macieja Kopcia, Wiceministra Edukacji Narodowej nt. egzaminu ósmoklasisty

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego przebiegają zgodnie z planem – poinformował 21 lutego 2019 r., podczas konferencji prasowej, wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Przygotowania uczniów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu ósmoklasisty rozpoczęły się już w 2017 roku. Zostały one poprzedzone zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi oraz obejrzenia filmów instruktażowych. Warto podkreślić, że 11 marca na stronie CKE (www.cke.gov.pl) zostaną zamieszczone kolejne zestawy przykładowych zadań z języka polskiego, matematyki i języków obcych.

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z planem – konferencja prasowa

Podczas konferencji przypomniano harmonogram przygotowań do egzaminu ósmoklasisty:

  • nie później niż do 15 lutego 2019 r. – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków tego zespołu,
  • nie później niż do 15 marca 2019 r.  – przewodniczący powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów spośród jego członków,
  • nie później niż do 12 kwietnia 2019 r. – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik poinformował, że od 10 do 12 grudnia 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadziły Diagnozę kompetencji ósmoklasistów. Uczestniczyło w niej 4 770 uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju. Eksperci CKE i OKE szczegółowo przeanalizowali odpowiedzi udzielone przez uczniów biorących udział w Diagnozie.

Szef CKE omawiając szczegółowo wyniki z języka polskiego podkreślił, że uczniowie dobrze radzą sobie z zadaniami, które sprawdzają rozumienie tekstów oraz z zadaniami, które sprawdzają zróżnicowanie języka polskiego.

– Słabiej wypadają zadania, które sprawdzają umiejętność czytania utworów literackich i ich zrozumienie. Najwięcej trudności przysparza ósmoklasistom praktyczne stosowanie zasad ortografii i interpunkcji, a także znajomość gramatyki języka polskiego – powiedział dr Smolik. Dodał, że uczniowie mają trudności ze stosowaniem imiesłowów.

Z wyników Diagnozy wynika, że w zakresie umiejętności matematycznych, ósmoklasiści dość dobrze radzą sobie z zadaniami, które sprawdzają wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczniowie kończący w tym roku szkołę podstawową słabiej radzą sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność wykorzystania i tworzenia reprezentacji oraz sprawność rachunkową.

– Niepokojący jest fakt, że tylko połowa uczniów poprawnie wykonała nieskomplikowane działania w pamięci lub trudniejsze pisemnie. Widzimy tutaj ogromne pole do popisu dla uczniów i nauczycieli – powiedział dyrektor CKE.

Dr Marcin Smolik dodał, że 14-latkowie słabo opanowali także umiejętność rozumowania i argumentacji, a także zadania, które łączą w sobie zagadnienia z kilku różnych działów matematyki. Niełatwe okazało się stosowanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów praktycznych w zadaniach otwartych. Próby rozwiązania jednego z takich zadań nie podjęło aż 45 proc. zdających.

– Istnieje konieczność zintensyfikowania pracy nad sprawnością rachunkową uczniów, szacowania wyników działań, zamiany jednostek. Uczniowie często grzęzną w rozwiązywaniu zadań, w których nie trzeba dokładnie znać wyniku, wystarczy jego ogólne oszacowanie. To jest umiejętność przydatna nie tylko na egzaminie, jest po prostu przydatna życiowo – ocenił szef komisji.

Do diagnozy kompetencji ósmoklasistów w zakresie języka obcego wykorzystane były testy z języka angielskiego. Tu CKE zaobserwowała, że uczniowie mają spore problemy z poprawnym gramatycznym zapisaniem tekstu. Duża grupa uczniów ograniczała się do wyrażenia swojej odpowiedzi zaledwie jednym, często niespójnym zdaniem. Nie podejmują próby rozwinięcia odpowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019–2021 ósmoklasista będzie przystępować do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia br.