16 czerwca 2014

Konferencja Naukowa: „Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia populacji dzieci i młodzieży”

polsk towarz walki z kalectwemPolskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu organizuje w ramach XXXVIII Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka (ODRD) Konferencję Naukową na temat: „Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia populacji dzieci i młodzieży”. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniu 21 listopada (piątek) 2014 roku.

Celem Dnia jest analiza sytuacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz wskazanie osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, lekarzom, rehabilitantom, pracownikom pomocy społecznej, urzędnikom i pracownikom naukowym możliwości leczenia, rehabilitacji, edukacji, egzystencji, pracy, wypoczynku i rozwiązywania problemów życiowych tej młodzieży i jej rodzin. Istotna jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy na te tematy.

Problematyka obecnej Konferencji dotyczy całej populacji dzieci i młodzieży, w tym też  z niepełnosprawnościami i podkreśla profilaktyczną rolę aktywności fizycznej. W ostatnim okresie wskazuje się na problem małej aktywności fizycznej, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz niedostateczny udział wychowania fizycznego w szkołach. Ważnym zatem działaniem jest prezentacja możliwości różnych form rekreacji, turystyki i sportu i ich znaczenia dla kondycji fizycznej i psychicznej oraz wszechstronnego rozwoju ludzi, co niewątpliwie wpływa na kształtowanie zdrowia populacji dzieci i młodzieży. Dobrym przykładem jest tu, unikatowy w skali całej Polski, projekt Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska wspomagania gmin w budowie infrastruktury lekkoatletycznej, na której trenuje przede wszystkim młodzież szkolna.

 

Aktywność taka ma duże znaczenie dla osób z niepełnosprawnością i sprzyja ich integracji społecznej. Problematyka Konferencji obejmuje sferę medyczną, psychologiczną, socjalną, rehabilitacyjną, edukacyjną, legislacyjną i model pomocy społecznej w Polsce.

 

Chętnych, którzy chcą wziąć udział w Konferencji lub wygłosić referat, proszeni są  o zgłoszenie się na załączonym poniżej formularzu „ZGŁOSZENIE”. Organizatorzy liczą na około 10-15 minutowe przedstawienie opracowań związanych z tematem Konferencji. Zamierzają także wydać książkę na podstawie materiałów z Konferencji, dlatego uczestnicy proszeni są
o przygotowanie, oprócz prezentacji, również referatu w wersji drukowanej i elektronicznej na pendrive, płycie CD, albo DVD wraz z rysunkami, wykresami, tablicami, fotografiami. Referat powinien mieć tytuł, słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim i angielskim. Zasady przygotowania referatu do druku przedstawione są na stronie internetowej TWK-Wrocław w dziale Komunikaty [www.twkwroclaw.pl]. Materiały te należy dostarczyć podczas Konferencji.

 

Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przysłać pocztą lub internetem na adres TWK-Wrocław w terminie do 15.09.2014 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Oddziału TWK we Wrocławiu.

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny, dojazd i noclegi uczestników na własny koszt.

 

Zgłoszenie