18 czerwca 2014

Dofinansowanie podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych

menMinisterstwo Edukacji Narodowej informuje, że pozyskało dodatkowe środki z budżetu państwa na dofinansowanie podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych.

 

 

W przypadku uczniów niewidomych uczęszczających do szkół publicznych, których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca” będą przekazywane na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy MEN a organem prowadzącym szkoły. Zawarcie porozumienia nie jest uwarunkowane koniecznością wniesienia wkładu własnego przez Zleceniobiorcę.

Dofinansowanie podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkoł prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, będzie odbywać się na podstawie umów zawieranych pomiędzy MEN a Oferentami wyłonionymi w otwartym konkursie ofert, który zostanie ogłoszony w BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia podręczników uczniom niewidomym przed rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego powinni przesłać zapotrzebowanie w przedmiotowym zakresie do 20 czerwca br. zgodnie z załącznikiem na adres elektronicznej książki podawczej MEN na ePUAP: /gn9u55ai9v/skrytka. Brak zgłoszenia na ww. podręczniki i/lub książki pomocnicze będzie rozumiany jako brak potrzeb w powyższym zakresie.