7 września 2021

Komunikat w sprawie zawiadomienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek województwa lubuskiego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 982 z późn. zm) wprowadza czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek (§ 1 ust. 1) do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z § 18 ust. 2a. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2020 r. poz. 1604) dyrektor szkoły/placówki, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. O zawieszeniu zajęć dyrektor zobowiązany jest powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Powiadomienia należy dokonać za pośrednictwem SYSTEMU ANKIET na stronie Kuratorium Oświaty, wypełniając ankietę Zdarzenia dotyczące funkcjonowania szkół/placówek oświatowych województwo lubuskiego związane z Covid-19 – adres ankiety:  https://ko-gorzow.edu.pl/forms/core/form/show/94

 

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa