31 grudnia 2019

Grudniowe konferencje dla dyrektorów szkół podstawowych

Zgodnie z harmonogramem Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej” w grudniu 2019 r. Zespół ds. Programu LKO zorganizował trzy konferencje finansowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty panią Ewę Rawę.

 

Konferencje pod nazwą „Nadzór wewnętrzny dyrektora szkoły podstawowej nad planowaniem i realizacją procesu edukacyjnego ”  były adresowane do dyrektorów/ wicedyrektorów szkół podstawowych województwa lubuskiego uczestniczących ww, programie.  Każda z konferencji przebiegała według tego samego programu, zgodnie z wcześniej podanymi terminami:

 

  • 13 grudnia 2019 r. – Zielona Góra, Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze, Drzonków ul. Szkolna 2, w godzinach 9.30 – 13.30;

uczestnicy: dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół podstawowych z terenu miasta Zielona Góra oraz powiatów: zielonogórski, krośnieński, nowosolski, wschowski;

  • 16 grudnia 2019 r. – Żary, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach,
    11 Listopada 33, w godzinach 9.30-13.30;

             uczestnicy: dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół podstawowych z terenu powiatów
żarskiego i żagańskiego;

  • 17 grudnia 2019 r. – Gorzów Wielkopolski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, w godzinach 9.30 -13.30;

uczestnicy: dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół podstawowych z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego i powiatów: gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego, świebodzińskiego, strzelecko-drezdeneckiego.

 

W organizacji dwóch pierwszych konferencji wspomagali LKO dyrektorzy szkół, w których zostały one zorganizowane, tj.  pani Jolanta Szlachetka dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze oraz pan Wiktor Polakowski dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach. Za pomoc w organizacji konferencji przekazano dyrektorom pisemne podziękowania pani Ewy Rawy Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

 

Program konferencji:

Godzina Temat wystąpienia Imię i nazwisko osoby prowadzącej
9.30 -10.00 Rejestracja uczestników

 

10.00 – 10.05 Rozpoczęcie konferencji Lubuski Kurator Oświaty

 

10.05-10.15 Planowanie realizacji podstawy programowej Grażyna Kołogrecka-Dul
10.15 – 10.30 Dopuszczanie do użytku programów nauczania Anna Żarnowska
10.30 -10.50 Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w świetle przepisów prawa Grażyna Kołogrecka-Dul
10.50 – 11.30 O metodycznych aspektach dobrej lekcji

 

Wioletta Wodnicka
11.30 -12.00 Przerwa kawowa

 

12.00 – 12.20 Sposoby nadzorowania realizacji podstawy programowej Aleksander Ławiński
12.20 – 13.50 Wydobywanie potencjału uczniów
w procesie neurodydaktyki
dr Przemysław Pieczyński
13.50 -14.00 Zakończenie konferencji

 

Lubuski Kurator Oświaty

 

Konferencje w Zielonej Gorze i Żarach w zastępstwie za panią Ewę Rawę Lubuskiego Kuratora Oświaty rozpoczynała pani Katarzyna Pernal -Wyderkiewicz Lubuski Wicekurator Oświaty, a konferencję w Gorzowie Wielkopolskim – pani Janina Grzecznowska, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Osobą prowadzącą była Grażyna Kołogrecka-Dul, st. wizytator  Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, przewodnicząca Zespołu ds. Programu LKO dla szkół podstawowych.

 

Program konferencji zakładał wspomaganie dyrektorów szkół w planowaniu i organizowaniu procesu edukacyjnego oraz nadzorowaniu realizacji tego procesu.  Tematyka poruszana podczas konferencji  wynikała  z celów programu LKO i przekonania, że uczniowie każdej szkoły mogą osiągać sukcesy bieżące i na egzaminie zewnętrznym jeśli będą właściwie przygotowywani i wspierani w rozwoju.  To jednak zależy w pierwszej kolejności  od zaangażowania Dyrektora szkoły w realizowanie trudnych i odpowiedzialnych zadań należących do dyrektora,  w tym takie sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, które będzie inspirowało nauczycieli do rozwijania własnych kompetencji oraz kompetencji swoich uczniów.

Dzięki dobrej współpracy w ramach programu LKO z dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze panią Lidią Bugiera, w realizację programu konferencji zaangażowali się konsultanci ODN pani Wioletta Wodnicka oraz pan Aleksander Ławiński.  Konsultanci w ramach swojej pracy w ODN w Zielonej Gorze przygotowali i prezentowali swoje wystąpienia na wszystkich trzech konferencjach. Za zaangażowanie i pomoc w organizacji konferencji przekazano im pisemne podziękowania pani Ewy Rawy Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

Anna Żarnowska st. wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, członek   Zespołu ds. Programu LKO dla szkół podstawowych, w swoim wystąpieniu mówiąc o zasadach dopuszczania do użytku programów nauczania odniosła się również do wyników ankiety pod nazwą „Arkusz oceny zgodności z prawem dopuszczenia do użytku w szkole podstawowej programów nauczania”, która przeprowadzaliśmy w listopadzie br. za pośrednictwem „Systemu ankiet KO” (ankieta i jej wyniki zostaną omówione w oddzielnym komunikacie).

 

Grażyna Kołogrecka-Dul st. wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, będąc zarazem wizytatorem ds. ewaluacji, w swoim wystąpieniu omówiła krótko obszary wymagania „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”, bazując na komentarzach do obszarów badawczych znajdujących się na platformie SEO.

 

Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszył się wykład pana dr Przemysława Pieczyńskiego angażujący uczestników konferencji oraz wnoszący inny sposób myślenia o pracy ucznia podczas zajęć lekcyjnych.

 

W konferencjach uczestniczyło ok. 98 % dyrektorów/wicedyrektorów szkół  podstawowych województwa lubuskiego biorących udział w Programie Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej”.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi:

Załączniki

Prezentacja
Data: 2019-12-31, rozmiar: 4 MB