3 grudnia 2016

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

ministerstwo rodziny pracy i polityki spolecznejSzanowni Państwo

Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy, Nauczyciele

Uprzejmie informujemy, że w październiku br. Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przeprowadził badanie przyczyn niechęci korzystania z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Program realizowany jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej i skierowany do klientów, których kryterium dochodowe nie przekracza 150% na osobę w rodzinie (w chwili obecnej jest to kwota 474 zł/miesiąc) . W szkołach beneficjentami Programu są uczniowie.

 


Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.). Strategicznym jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.


Ministerstwo prowadziło w tym zakresie badania i poinformowało o ich rezultatach, z których wynika, że nastąpił spadek zainteresowania posiłkami w szkole. Jednocześnie prowadzone przez Ministerstwo badanie wpływu Programu 500+ na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej potwierdziło, że w gminach spadło zainteresowanie posiłkami w szkołach.

W niektórych nawet o ok. 40% zmniejszyła się liczba dzieci korzystających z tej formy pomocy. Prosimy Państwa o monitorowanie środowisk szkolnych i zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości skorzystania z różnych form dożywiania, które określone są w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.

Uprzejmie prosimy o wspieranie działań, które spowodują większe zainteresowanie posiłkami w szkole, a ponadto umożliwią zmianę nawyków uczniów w zakresie spożywania posiłków w szkole. Ważne jest również udzielanie pomocy w formie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży wokresie wolnym od szkoły.