2 grudnia 2016

Badanie poziomu zainteresowania kształceniem w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza

Szanowni Państwo Dyrektorzy

gimnazjów województwa lubuskiego

 

W związku z reformą edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego Minister Zdrowia rozważa możliwość wprowadzenia zmian w kształceniu pielęgniarek/pielęgniarzy. Zmiany te polegałyby na uruchomieniu od roku 2019/2020 kształcenia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na poziomie średnim po 8-letniej szkole podstawowej.

 

Po wprowadzeniu reformy oświaty nowy model kształcenia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na poziomie średnim przedstawiałby się następująco:

  • 8-letnia szkoła podstawowa, 5/6-letnia średnia zawodowa szkoła pielęgniarska z możliwością zdania matury branżowej, kończąca się uzyskaniem tytułu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego, dająca mniejszy zakres kompetencji zawodowych oraz brak automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE, co wiązałoby się z brakiem możliwości podjęcia pracy w Unii, ale istniałaby możliwość uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach ogólnych, czyli po przepracowaniu określonego czasu w zawodzie pielęgniarki w Polsce. Łączny czas kształcenia bez szkoły podstawowej wynosiłby 5/6 lat.

Natomiast kształcenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na poziomie wyższym, po wprowadzeniu reformy oświaty, przedstawiałoby się następująco:

  • 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące i 3-letnie studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu licencjat pielęgniarstwa, dające szersze kompetencje zawodowe oraz gwarantujące automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE i możliwość kontynuacji kształcenia na dwuletnich studiach magisterskich. Łączny czas kształcenia bez szkoły podstawowej wynosiłby 7 lat.

Wprowadzenie do systemu oświaty szkoły pielęgniarskiej wymaga – zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej – szczegółowych analiz, dlatego bardzo proszę Państwa Dyrektorów o przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas I, II i III – zgodnie z załączonym wzorem i przesłanie zbiorczych danych, za pomocą systemu ankiet – w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2016 r., do godziny 12.00.

Z uwagi na konieczność zachowania terminu przekazania ww. informacji do Ministerstwa Zdrowia, proszę o przesłanie danych ze szkół we wskazanym powyżej terminie.

 

Bardzo dziękujemy Państwu za współpracę i życzliwość.

 http://ankieta.ko-gorzow.edu.pl/

Wzór ankiety dla uczniów.