25 października 2023

Bezpieczeństwo uczniów zimą 2023/24

Proszę Państwa Dyrektorów o przygotowanie szkół i uczniów na okoliczność nadchodzącej zimy. W tym zakresie proszę o dokonanie przeglądu sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzenia oraz sprawdzenie przygotowania pracowników do prowadzenia takich prac.

Organizując funkcjonowanie szkoły zimą należy usuwać zalegający śnieg z ciągów komunikacyjnych, usuwać sople i nawisy śnieżne z dachów oraz oblodzenia z chodników. Organizację przerw na zewnątrz szkół należy przemyśleć pod kątem ograniczenia niebezpiecznych zabaw uczniów ze śniegiem.

Przeciwdziałając korzystaniu przez dzieci z zamarzniętych akwenów wodnych proszę organizować na boiskach szkolnych, we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, bezpiecznych lodowisk i ślizgawek.

W procesie planowania dowozu uczniów proszę uwzględnić zagrożenia związane z zimowymi warunkami drogowymi.

W ramach zajęć z wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa oraz godzin wychowawczych lub innych zajęć, proszę informować uczniów o zagrożeniach związanych z zimą, w szczególności o konsekwencjach wchodzenia na lód oraz o zagrożeniach związanych z pożarami i zaczadzeniami. Proszę również dookreślić sposób postępowania uczniów w przypadkach zauważenia osób wymagających pomocy z powodu wychłodzenia ciała.

Do zajęć proponuję wykorzystywać materiały publikowane na stronach:

https://www.gov.pl/web/rcb/bezpieczna-zima;

– https://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/aktualnosci-i-komunikat/aktualnosci/14598,ZAGROZENIA-ZIMOWE.html.

W pomieszczeniach do nauki proszę zapewniać temperaturę co najmniej 18°C. Jeżeli nie jest możliwe jej zapewnienie należy zawiesić organizację zajęć na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. Dodatkowo, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach wyniosła -15°C lub była niższa, dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony.

Pomieszczenie lub miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia, powinny być sprawdzane przez prowadzących zajęcia. W przypadku wykrycia zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów niedopuszczalne jest rozpoczynanie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w trakcie lekcji, należy zajęcia niezwłocznie przerywać i wyprowadzić uczniów z rejonu oddziaływania zagrożenia.

Zajęcia należy zawieszać także w przypadku wystąpienia innych zdarzeń, mogących zagrażać zdrowiu uczniów.

W szczególności należy:

  • przeciwdziałać korzystaniu przez uczniów z pobliskich zamarzniętych akwenów wodnych;
  • uwzględniać w procesie organizacji bezpiecznego dowozu dzieci zagrożenia wynikające z niekorzystnych dla poruszania się pojazdów warunków atmosferycznych;
  • określić procedurę postępowania uczniów i pracowników w przypadkach zauważenia osób wymagających pomocy z powodu wychłodzenia ciała oraz poinformować o sposobie postępowania uczniów i pracowników;
  • na bieżąco usuwać śnieg i lód z ciągów komunikacyjnych oraz sople i nawisy śnieżne z dachów;
  • organizować przerwy w sposób uniemożliwiający niebezpieczne zabawy uczniów ze śniegiem;
  • kontrolować miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia pod kątem wykrycia zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.