6 października 2020

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021.

Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2020/2021. W załączeniu przedstawimy listy szkół, których uczniom zostało przyznane stypendium (odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej oraz absolwentów gimnazjum).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 3 stycznia 2019 r.(Dz. U. 2019, poz. 1615) kwota stypendium Prezesa Rady Ministrów wzrosła do 300 zł miesięcznie. Ww. stypendium należy wypłacić do dnia 30 listopada br. (za okres wrzesień  – grudzień 2020 r.) i do 30 kwietnia (za okres styczeń – czerwiec 2021 r.).

W związku z powyższym prosimy o podanie do dnia 15 października 2020 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru.

Wypełniony druk proszę przekazać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski

Osoba do kontaktu w sprawie wypłaty stypendium PRM: Katarzyna Delikowska – starszy specjalista w Zespole Finansowo – Księgowym, tel. 095 7 255 008

Załączniki

Lista szkół – absolwenci gimnazjum
Data: 2020-10-06, rozmiar: 491 KB
Lista szkół – absolwenci szkoły podstawowej
Data: 2020-10-06, rozmiar: 483 KB
Oświadczenie stypendysty
Data: 2020-10-06, rozmiar: 30 KB