Kategoria: Komunikaty MEN

25 września 2013

Zachęcamy do przejrzenia listy olimpiad, konkursów oraz turniejów MEN

men2
Zachęcamy do przejrzenia listy olimpiad, konkursów oraz turniejów dostępnych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.men.gov.pl/życie-szkoły/uczeń-zdolny   Wykaz ww. przedsięwzięć, które zgodnie z art. 22 pkt. 8 cyt. ustawy, powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, znajduje się na stronie www.men.gov.pl w zakładce Życie szkoły/Uczeń zdolny.
12 września 2013

Konkurs dla szkol „otwarta szkoła”

otwarta szkola 2
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła”.   Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.   W konkursie mogą brać udział zespoły składające się ze szkoły oraz organizacji pozarządowej, które w terminie pomiędzy 1 września 2011 roku a 10 czerwca 2013 r. realizowały wspólny projekt.
27 sierpnia 2013

Projekty innowacyjne testujące Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

men
Szanowni Państwo Dyrektorzy Nauczyciele   Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wysoka jakość systemu oświaty wspiera działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki dla wypracowanych w projektach innowacyjnych testujących produktów finalnych.    
17 lipca 2013

Nowe informatory maturalne

men2
W pracach nad nową formułą matury MEN postawiło na jakość egzaminu, współpracę ze światem akademickim oraz rozwijanie tych umiejętności absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, które są niezbędne w dalszej edukacji, a w efekcie w pracy zawodowej.   Nowe informatory maturalne to kolejny krok związany z przygotowaniem egzaminu maturalnego według nowej formuły od 2015 roku. Oddajemy je przed początkiem roku szkolnego, żeby nauczyciele i uczniowie mogli już od września 2013 roku spokojnie przygotowywać się do zmodyfikowanej matury,
19 czerwca 2013

Drugi etap monitorowania

men2
Szanowni Państwo, Dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego   Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8.01. 2013 r. (DKOW-WEPW-ER-5081-1/2013), w związku z projektem "Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego" – realizowanym w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego ,,Kapitał Ludzki”, uprzejmie informuję, że od 20 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. na stronie internetowej www.seo2.npseo.pl, on-line, zostanie przeprowadzony II etap monitorowania dotyczącego:   Planowania i realizacji przez dyrektorów publicznych przedszkoli/szkół podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego oraz zebranie m.in. informacji, jaki odsetek dzieci sześcioletnich rozpoczął naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, a jaki kontynuuje edukację przedszkolną. (arkusz w załączniku nr 1).   Monitorowaniem zostało objętych 40 szkół i placówek (wykaz w załączniku nr 2) Proszę o przekazanie pisemnej informacji o wypełnieniu ankiety do 29 czerwca 2013 r.
22 kwietnia 2013

Realizacja Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013

men2
Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej jest koordynatorem Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 lipca 2008 r. Głównym celem programu jest eliminowanie barier w dostępie ludności wiejskiej do pełnej oferty edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i sportowej, co w przyszłości powinno zmniejszyć różnice między miastem a wsią oraz wpłynąć na ukształtowanie społeczeństwa otwartego na nieustanny rozwój i podnoszenie kwalifikacji.   W związku z Działaniem 2.4  Opracowanie i rozpowszechnienie informacji na temat Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 - Poddziałanie 2.4.1 Przygotowanie informacji o niniejszym Programie i rozesłanie jej do jednostek samorządu terytorialnego na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczamy informacje na temat realizacji Programu.  
22 kwietnia 2013

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich

men2
Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich. W konkursach na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej Bruksela I poszukiwani są nauczyciele następujących przedmiotów: matematyki, języka polskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Natomiast w konkursach na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej Luksemburg I poszukiwani są: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel biologii i chemii.  
18 lutego 2013

Akcja: Ja i Ty – bezpieczni w szkole

men
W ramach Roku Bezpiecznej Szkoły odbywa się akcja: Ja i Ty - bezpieczni w szkole, której celem jest pobudzenie aktywności środowisk związanych ze szkołą: uczniów, nauczycieli, rodziców - do podejmowania aktywności w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania negatywnym aspektom zachowania, relacji wzajemnych, kształtowania właściwych postaw, kompetencji społecznych, odpowiedzialności, czyli szerokiego wachlarza działań mającego na celu eliminowanie zjawisk negatywnych.
22 stycznia 2013

Fundusze unijne dla oświaty

efs 2 sek
Szanowni Państwo,   Pragniemy poinformować, że została uruchomiona nowa strona internetowa Fundusze unijne dla oświaty (www.efs.men.gov.pl). Zmieniona witryna porządkuje dane o projektach edukacyjnych finansowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich. Dostęp do strony jest także możliwy poprzez kliknięcie w banner umiejscowiony w lewej częsci strony internetowej ko-gorzow.edu.pl
17 grudnia 2012

Akcje edukacyjno – informacyjne „Bezpieczny Stok” oraz „Bezpieczna woda”

Bezpieczny Stok-ikonka-biała
Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcje edukacyjno – informacyjne „Bezpieczny Stok” oraz „Bezpieczna woda”.
Ze szczegółami akcji można się zapoznać na stronach internetowych:   www.wypoczynek.men.gov.pl, www.bezpiecznienastoku.pl, www.msport.gov.pl   Do pobrania : list Sekretarza Stanu MEN, Pana Tadeusza Sławeckiego