Kategoria: Informacje ważne

13 maja 2015

Przypomnienie o nowych wzorach legitymacji szkolnych.

urzad transportu kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych (wzór 66a, symbol - MEN-I/50a/2) oraz wzór legitymacji szkolnej ucznia niepełnosprawnego (wzór 67a, symbol - MEN-I/50a-N/2). Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.
23 kwietnia 2015

Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014 – 2016” w 2015 roku

logo ko
Przypominamy, że Lubuski Kurator Oświaty w dniu 20 kwietnia 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 roku.   Podmioty uprawnione mogą składać oferty w terminie do dnia 12 maja 2015 roku do godz. 15:30 w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10 – decyduje data wpływu oferty do Kuratorium Oświaty, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.
9 kwietnia 2015

Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej.

men2
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego,   uprzejmie informujemy o zmianach w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej. Polski Związek Logopedów podjął sukcesywne i komplementarne działania na rzecz poprawy dostępności specjalistycznej pomocy logopedycznej, kierując wnioski i opinie do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W wyniku pracy Komisji Oświaty PZL i współpracujących ekspertów w 2013r. rozszerzono na sprawdzianach i egzaminach szkolnych katalog dostosowań warunków do potrzeb edukacyjnych dla uczniów z afazją oraz zaburzeniami komunikacji językowej. W bieżącym roku Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN wskazał wykładnię powiązanych przepisów oświatowych:  
20 marca 2015

Informacja o pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Na prośbę Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości uprzejmie informuję, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin stanowią kategorię klientów, do których adresowany jest szczególny zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.
12 września 2013

Program „Owoce w szkole”

agencja rynku rolnego arr
Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że w dniu 18.09.2013 rupływa ostateczny termin na złożenie przez szkoły podstawowe: - zgłoszenia uczestnictwa szkoły podstawowej w programie „Owoce w szkole”( załącznik III do Warunków uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2013/2014) w przypadku, gdy szkoła podstawowa zawrze umowę z zatwierdzonym przez ARR dostawcą na nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw w ramach programu „Owoce w szkole”
9 lipca 2012

Obowiązek zapewnienia na terenie szkoły warunków umożliwiających uczniom sprzedaż lub wymianę używanych podręczników szkolnych

alt
Lubuski Kurator Oświaty przypomina Państwu Dyrektorom szkół i placówek o obowiązku zapewnieniu na terenie szkoły warunków umożliwiających uczniom sprzedaż lub wymianę używanych podręczników szkolnych. Nabywanie nowych podręczników przez osoby zainteresowane powinno odbywać się poza szkołą. Podstawa prawna: art. 22b  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).