15 maja 2019

Zmiana terminu podpisywania umów dot. otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2019

Zmiana terminu podpisywania umów dot. otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2019 roku.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r. przypominam, iż podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy w podanych poniżej nowych terminach.

Osoby reprezentujące podmioty, których oferty zostały wybrane do realizacji ww. zadania, nie mogące z różnych przyczyn stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu podpisania umowy, proszone są o kontakt z Panią Moniką Szczecińską – specjalistą Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (telefon: 95 725 50 29, e-mail: m.szczecinska@ko-gorzow.edu.pl).

Nie stawienie się w wyznaczonym terminie i nie podpisanie umowy, bez wcześniejszego zawiadomienia kuratorium o niemożności stawiennictwa, będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

Przypominam również o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zaświadczenie o zgłoszeniu  wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany jest dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu, nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy.

Miejsce i nowe terminy podpisywania umów:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, III piętro,
pokój nr 434, w godz. 10:00 – 14:00.

  • 27 – 31 maja 2019 r. – zadania rozpoczynające się w czerwcu oraz do 20 lipca br.,
  • 3 – 7 czerwca 2019 r. – pozostałe zadania.

Ponadto przypominam, iż zgodnie z § 11 ogłoszenia otwartego konkursu ofert, w terminie
30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego należy sporządzić sprawozdanie, do którego należy dołączyć dokumenty księgowe (kserokopie potwierdzone za zgodność                   z oryginałem przez osobę uprawnioną; potwierdzenia wymaga każda strona) potwierdzające dokonanie wydatków  pokrywanych w całości lub części ze środków dotacji (do wysokości udzielonej dotacji) oraz listę uczestników wypoczynku objętych dotacją (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).