28 października 2021

Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Programu „Aktywna tablica” w 2021 roku

Szanowni Państwo!

W związku z coraz liczniejszymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zakupu pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii informujemy, że zapisy programu wprost mówią
o działaniach mających na celu m.in:

  • wyposażenie lub doposażenie szkół i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zakwalifikowanych do Programu w sprzęt, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
  • zapewnienie uczniom ze szkół zakwalifikowanych do Programu dostępu do sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, które będą wykorzystywane na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2
    i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;
  • zapewnienie uczniom ze szkół i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zakwalifikowanych do Programu oraz ich nauczycielom szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie ze sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.

 

Uczniowie powinni być zaznajamiani z możliwościami zastosowań edukacyjnych TIK od możliwie wczesnych etapów kształcenia, a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia.

Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych
w konsekwencji będzie miało wpływ na dalszy rozwój poznawczy i społeczny uczniów.

 

Wobec powyższego tylko sprzęt spełniający wymogi TIK będzie kwalifikowany do Programu.