14 czerwca 2013

Wygaszanie kształcenia oraz likwidacja kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych

men2Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 21 maja 2013 r. przyjęła założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, zawierające propozycje zmian w systemie oświaty w zakresie dotyczącym wstrzymania od roku szkolnego 2013/2014 naboru kandydatów do zakładów kształcenia nauczycieli i tym samym stopniowego wygaszania kształcenia oraz likwidacji kolegiów.

 

Jednocześnie z uwagi na przepis art. 261b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 202, poz. 1553), w myśl którego porozumienia zawarte przez organy prowadzące kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata tracą moc z dniem 30 września 2015 roku.

 

W związku z powyższym, słuchacze, którzy rozpoczną w roku szkolnym 2013/2014 naukę w zakładach kształcenia nauczycieli, nie będą mieli możliwości uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

 

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, których absolwenci mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego proszeni są o upowszechnienie informacji o projektowanym wygaszaniu kształcenia w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych oraz braku możliwości uzyskania przez słuchaczy i absolwentów kolegiów tytułu zawodowego licencjata po 30 września 2015 roku.