6 grudnia 2019

„Wigilia Bez Granic”

Szanowni Państwo,

Instytut Myśli Schumana po raz czwarty realizuje projekt „Wigilia bez Granic”.

Zachęceni owocem trzech poprzednich edycji Wigilii chce kontynuować projekt w całej Polsce. Projekt zakłada przyjęcie obcokrajowców w polskich domach na wigilijnej wieczerzy. Akcja ma stworzyć nowy model integracji cudzoziemców. Chodzi o to, żeby poznawali naszą tradycję, kulturę, zwyczaje i korzenie chrześcijańskie.

Wigilia jest głównym punktem tej inicjatywy, ale wizja jest o wiele szersza. Projekt zakłada rozpoczęcie systemowego procesu budowania relacji między cudzoziemcami
a Polakami. Wzorując się na Robercie Schumanie organizatorzy są przekonani, że dobre relacje międzyludzkie będą owocowały właściwymi relacjami w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i politycznego zarówno w wymiarze krajowym jak
i międzynarodowym.

 

Naturalna, ale niepatologiczna migracja ludności na globie ziemskim jest procesem nieuniknionym.  Do  Polski przybywa i będzie przybywać z różnych powodów coraz
to więcej cudzoziemców. W związku z tym trzeba kształtować funkcjonowanie naszego Państwa i kraju w taki sposób, aby Polska stawała się dla przybyszów drugą Ojczyzną. Takie działanie jednak nie może zmieniać naszej wiary, kultury, tradycji, patriotyzmu, znaczenia historii i stylu narodowego, lecz tym wszystkim należy się dzielić z przybyszami, aby Oni nie byli już cudzymi lub obcymi w naszej ziemi, lecz członkami wspólnoty.

Dzieło to może mieć kluczowe znaczenie dla budowania wizerunku Polski w Europie
i świecie jako kraju o żywym wspólnotowym charakterze w relacjach między ludźmi różnych narodowi prawdziwej demokracji, gdzie w wolności budowana jest wspólnota, w której cudzoziemcy przestają czuć się obco, lecz stają się domownikami, a także wielkimi patriotami jak to można było obserwować w I Rzeczpospolitej. Taki model byłby swego rodzaju realizacją także idei Ojców jednoczącej się Europy po II Wojnie Światowej,
a w szczególności Sługi Bożego Roberta Schumana. Trzeba tu przypomnieć, że Robert Schuman o takim wymiarze tzw. demokracji chrześcijańskiej myślał nie tylko w kontekście Europy, ale także całego świata. Mówił On, że „demokracja będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale”.

Dzieło „Wigilia Bez Granic” zaczyna się zaproszeniem do polskich rodzin na wigilijną wieczerzę, ale na tym się nie kończy. Poznanie przez cudzoziemców tego intymnego
i wspólnotowego klimatu jaki jest podczas Wigilii w dalszej kolejności w ciągu roku ma być rozwijany w ramach systematycznych spotkań i budowę oraz utrwalanie relacji przez realizację wspólnych projektów, współpracy gospodarczej, poznawania polskiej kultury
i historii, nauki polskiego języka i wzajemną pomoc.

W grudniu 2016 roku odbył się pierwszy etap projektu „Wigilia Bez Granic” zorganizowanej przez Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana. W projekcie „Wigilia Bez Granic 2016” wzięło udział kilkaset polskich rodzin z terenu województwa mazowieckiego
i łódzkiego, które z życzliwością i otwartością przyjęły cudzoziemców przy swoich wigilijnych stołach. Rok 2017 był kolejnym etapem „Wigilii Bez Granic”, która miała zasięg ogólnopolski i uczestniczyło w niej kilka razy więcej osób niż wcześniej. Projekt jest promowany w wielu miastach Polski, głównie na uczelniach, wśród polskich rodzin, przedsiębiorstw i różnych instytucji. Zachęcaliśmy do tego dzieła władze miast, wojewodów, posłów, senatorów i inne podmioty.  Zagraniczni goście pochodzili z wielu krajów na świecie i z różnych wyznań, między innymi z takich krajów jak Turcja, Indie, Chiny, Egipt, Wietnam, Ukraina, Korea, Francja czy Armenia.

Jakie są źródła sukcesu tego dzieła? „Wigilia Bez Granic” polega na budowaniu relacji między ludźmi z różnych krajów poprzez konkretne praktyczne spotkanie na wigilijnej wieczerzy 24 grudnia w domach polskich rodzin. Zazwyczaj pomoc cudzoziemcom
czy solidaryzowanie się z nimi przybiera formę pustej i pozbawionej znaczenia deklaracji. „Wigilia Bez Granic” stawia sobie za cel konkretne rezultaty, które na stałe polepszą kontakty między Polakami a cudzoziemcami.

Człowiekiem, który zainspirował nas do tego dzieła jest Robert Schuman. Powszechnie nazywany ojcem Zjednoczonej Europy, który całe życie poświęcił na wprowadzenie jedności, solidarności i pokoju między ludźmi. Jego główną ideą życiową było zbudowanie Europy
na wartościach chrześcijańskich. Schuman był zdania, że wszystkie systemy społeczne, gospodarcze i kulturowe powinny opierać się na przyjaznych relacjach między ludźmi.
Po drugiej wojnie światowej, dominującymi emocjami wśród społeczeństw Europy były wrogość i nienawiść, natomiast Robert Schuman posiadał niesamowity dar usuwania barier
i jednoczenia ludzi. Podążając ideą wyznaczoną przez tego wspaniałego człowieka, Instytut Myśli Schumana wyszedł z inicjatywą stworzenia dzieła „Wigilii Bez Granic”, który ma
na celu dalsze realizowanie ścieżki wyznaczonej przez Roberta Schumana –ścieżki budowania jedności i życzliwości między ludźmi.

Głównym założeniem dzieła jest większa jakość asymilacji obcokrajowców w Polsce poprzez dokładniejsze poznanie polskiej kultury, tradycji i wiary chrześcijańskiej. Zapraszanie cudzoziemców na Wigilię ma służyć polskim rodzinom do poszerzania wiedzy o innych kulturach i przyczyniać się do tworzenia nowych relacji międzyludzkich. W wielu przypadkach, przyjaźnie zawarte przy wigilijnym stole przetrwały do dziś, są kontynuowane
i rozwijane.

W ramach dzieła, przewidziane są również spotkania integracyjne przed samą Wigilią,
na których polskie rodziny mogą poznać się ze swoimi gośćmi, zaś w dalszej kolejności
po Wigilii w ciągu roku proponuje się systematyczne spotkania Polaków z obcokrajowcami
w tzw. Grupach Schumana. Należy mieć na uwadze, iż w Polsce mieszka liczna grupa cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do nas na długie lata, a nawet na zawsze. Bardzo często pochodzą oni z dalekich rejonów świata i bardzo rzadko odwiedzają swoje rodzinne strony. Na polskich uczelniach studiuje ponad 60 tysięcy studentów z całego świata, zaś ponad
1 milion obcokrajowców to aktywni zawodowo pracownicy różnych firm w Polsce.

Ważnym celem świątecznego dzieła tworzonego przez Instytut Myśli Schumana jest jednoczenie ludzi, aby prowadzić do solidarności i pokoju między narodami w duchu idei Roberta Schumana, dlatego zapraszamy wszystkich Polaków do wzięcia udziału
w inicjatywie „Wigilia Bez Granic”. Niech tradycyjne wolne miejsce i puste nakrycie przy wigilijnym stole w tym roku się zapełni. Zaprośmy naszych bliźnich przybyszów z innych krajów, aby ożywić naszą piękną tradycję. Dzieło to także ma na celu ożywienie w Polsce tradycji tzw. „pustego talerza”, który w 99% pozostaje cały czas pusty. Zapraszanie cudzoziemców ma stać się dla Polaków także przyczynkiem do refleksji, dlaczego często
nie zapraszamy do „pustego talerza” innych Polaków bliźnich, ubogich, samotnych, zagubionych lub starszych. Dzieje się tak często dlatego, że są dla nas obcy lub cudzy. Tak więc cudzoziemcy to nie tylko ci z innego narodu lub kraju, ale cudzym w naszej ziemi może być inny Polak.

Szczegóły projektu „Wigilia Bez Granic” można znaleźć na stronie:  www.WigiliaBezGranic.com.