14 czerwca 2022

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023.

Dyrektorzy
wszystkich szkół

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615) w związku z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915):

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego ww. warunki przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:

1) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

2) do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Tabela zamieszczona we wniosku do stypendium MEiN (załącznik nr 1) powinna zawierać informacje zgodne z udokumentowanymi osiągnięciami ucznia przekazanymi z wnioskiem rady pedagogicznej. Opis osiągnięć ucznia należy wypełnić według wskazań w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć. Załącznik nr 1 należy wypełnić czcionką Arial 12.

Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń (potwierdzone za zgodność z oryginałem), dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2021/2022 i przesłać do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim do dnia   3 lipca 2022 r. (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2022 r.

W przypadku kandydatów do stypendiów, biorących udział w olimpiadach/konkursach/zawodach sportowych, których finał odbędzie się po 30 lipca 2022 r., we wniosku należy zamieścić informację o terminie i miejscu odbywania się finału, a także przesłać dokumenty potwierdzające kwalifikację do niego. Wniosek taki należy uzupełnić niezwłocznie po uzyskaniu przez kandydata dodatkowych osiągnięć i potwierdzić je wymaganymi dokumentami, które zostaną przekazane do MEiN.

Wypełnioną zgodnie ze wzorem wersję elektroniczną wniosku (edytowalne pliki Microsoft Word) o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez załączników), należy również przesłać na adres: e.lipowska@ko-gorzow.edu.pl. W temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę szkoły.

Wnioski kandydatów do stypendium, w których osiągnięcia nie będą udokumentowane, zostaną zaopiniowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty negatywnie.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

Bardzo proszę Państwa Dyrektorów o przygotowanie wniosków kandydatów do stypendiów tak, aby nie zawierały błędów w danych kandydata.

Ponadto zobowiązuję Państwa Dyrektorów o zapoznanie kandydatów do stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ich prawnych opiekunów ze sposobem przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2). Załącznika nr 2 nie należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty

Załączniki