17 grudnia 2020

Sprawozdanie finansowe z realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2021 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej.

Poniżej podajemy informacje dotyczące prawidłowego rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Faktura:

Przykładowy opis faktury:

„Wymienione na fakturze artykuły/usługi zostały zakupione w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie umowy lub aneksu (jeśli był sporządzony)  Umowa nr…..,  data zawarcia umowy ……., dla szkoły nazwa)….……………………………………..”

W kwocie faktury VAT ogółem znajduje się:

– kwota dotacji: ………….zł, co stanowi …..% realizowanego zadania,

– kwota wkładu własnego: ………….zł, co stanowi …..% realizowanego zadania.

 

Potwierdzenia za zgodność:

  1. Do faktury powinny być dołączone potwierdzenia dokonanej zapłaty potwierdzone za zgodność z oryginałem (przelew bankowy, raport kasowy itp.).
  2. Za zgodność z oryginałem potwierdzamy każdą stronę kserowanego dokumentu tj. faktury, potwierdzenia zapłaty, przelewy, raporty kasowe.

Sprawozdanie z realizacji programu, przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem: sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z  § 5 pkt 3 ww. umowy, organ prowadzący jest zobowiązany złożyć zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu do dnia 31 marca 2021 r.

W przypadku pytań informacji udziela Pani Ewelina Błauciak – starszy specjalista Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., telefon: 95 7 255 002.

Załączniki

Zał. 1 - wzór sprawozdania finansowego
Data: 2020-12-17, rozmiar: 40 KB