12 grudnia 2023

Sprawozdanie finansowe z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2024 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej.

Poniżej podajemy informacje dotyczące prawidłowego rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Faktura:

Przykładowy opis faktury:
„Wymienione na fakturze artykuły/usługi zostały zakupione w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie umowy: Umowa nr…………………., data zawarcia umowy ……………….…., dla szkoły (nazwa) ….……………………………………..”

W kwocie faktury VAT ogółem znajduje się:
– kwota dotacji: ………….zł, co stanowi …..% realizowanego zadania,
– kwota wkładu własnego: ………….zł, co stanowi …..% realizowanego zadania.

Potwierdzenia za zgodność:

1. Do faktury powinny być dołączone potwierdzenia dokonanej zapłaty potwierdzone za zgodność z oryginałem (przelew bankowy, raport kasowy itp.).
2. Za zgodność z oryginałem potwierdzamy każdą stronę kserowanego dokumentu tj. faktury, potwierdzenia zapłaty, przelewy, raporty kasowe.

 

Sprawozdanie z realizacji Programu, przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

z dopiskiem: sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 5 pkt 3 ww. umowy, organ prowadzący jest zobowiązany złożyć zbiorcze sprawozdanie z realizacji Programu do dnia 31 marca 2024 r.

W przypadku pytań informacji udziela Pani Ewelina Błauciak – starszy specjalista Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, telefon: 95 7 255 002.

Załączniki

Wzór sprawozdania finansowego
Data: 2023-12-12, rozmiar: 41 KB