5 czerwca 2019

Sprawozdanie dyrektora szkoły z realizacji Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem zadań określonym w Programie Lubuskiego Kuratora OświatyWspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”, szkoły uczestniczące w programie, po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty, opracowują sprawozdanie z realizacji prowadzonych działań uwzględniające ich ocenę w kontekście wyników egzaminu uzyskanych przez uczniów szkoły.

W najbliższych dniach wizytatorzy rejonowi prześlą Państwu drogą e-mailową wzór sprawozdania dla LKO w formie ankiety, którą należy wypełnić na podstawie własnego sprawozdania z realizacji działań zaplanowanych przez szkołę na początku roku szkolnego.

Sprawozdanie dla LKO przekazują Państwo pocztą  elektroniczną  na adres swojego wizytatora rejonowego, w ostatecznym terminie do 30 czerwca 2019 r.

Raport końcowy z realizacji Programu LKO w roku szkolnym 2018/2019 zostanie opracowany i udostępniony po 15 sierpnia 2019 r.