30 stycznia 2019

Spotkanie Lubuskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami rzemieślników

25 stycznia 2019 r. Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty,  spotkała się z przedstawicielami rzemieślników. Tematem przewodnim było  „Kształcenie młodocianych pracowników w świetle zmian w prawie oświatowym”. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście oraz członkowie Zespołu do spraw kształcenia zawodowego przy Lubuskim Kuratorze Oświaty i wizytatorzy Kuratorium Oświaty:

 1. Napierała Wacław – Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
 2. Włodzimierz Idzior – Zastępca Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
 3. Mazur Karol – Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
 4. Krzysztof Hnat Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
 5. Dariusz Wójcicki Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
 6. Jadwiga Lipińska Dyrektor Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
 7. Maria Kiernicka – Kierownik Działu Spraw Pracowniczych PKS
 8. Anna Maciejewicz Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp.
 9. Janina Grzecznowska
 10. Krzysztof Słapczyński
 11. Zbigniew Gładki
 12. Marzena Pulik – Sowińska
 13. Krystyna Wisniewska
 14. Grażyna Kołogrecka – Dul
 15. Sylwia Czapla
 16. Krystyna Wiśniewska

Podczas spotkania przedstawiono informację na temat kształcenia branżowego w województwie lubuskim, poruszono istotne zmiany w prawie oświatowym dotyczące kształcenia młodocianych pracowników, zwrócono także uwagę na rolę pracodawcy w kształceniu branżowym.

Wszystkie strony potwierdziły potrzebę organizowania cyklicznych spotkań, które są okazją do omawiana ważnych zagadnień, wypracowywania rozwiązań służących efektywności kształcenia młodocianych pracowników. Na podstawie stanowisk, zajmowanych podczas dyskusji sformułowano następujące wnioski i rekomendacje:

Wnioski:

 1. W opinii przedstawicieli izb rzemieślniczych (dalej IZBA), rozmowy prowadzone z MEN przyniosły rezultaty, a wprowadzane zmiany w kształceniu branżowym idą w dobrym kierunku.
 2. Przedstawiciele IZBY proponują aby załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, o którym mowa w art. 120 a ustawy prawo oświatowe, mógł być przygotowany i podpisany w imieniu pracodawcy przez przedstawiciela IZBY (lub CECHU), co popiera przedstawiciel dyrektorów szkół;
 3. Przedstawiciele IZBY proponują, by umowa o pracę z młodocianym zawierała między innymi informacje o rodzaju egzaminu (czeladniczy czy zawodowy), do którego będzie przystępował pracownik młodociany oraz aby zapisy umowy były konsekwentnie realizowane.
 4. Przedstawiciele IZBY zwrócili uwagę na problemy związane z kształceniem pracowników młodocianych, dotyczące:

a) różnych terminów zakończenia pracy u pracodawcy i zajęć szkolnych;

b) rozbieżności pomiędzy przygotowaniem teoretycznym a wymaganiami egzaminacyjnymi;

c) konieczności powtórzenia przed egzaminem materiału przerobionego podczas turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

d) potrzeby dokładnego ustalenia zasad współpracy pomiędzy szkołą i pracodawcą, przy założeniu zgodnym z prawem, że pracownik młodociany jest najpierw „pracownikiem” a potem „uczniem” (zauważono brak zrozumienia tej kwestii w szkołach);

5. Istnieje potrzeba współpracy ze szkołami podstawowymi w zakresie promocji zawodów rzemieślniczych.

Rekomendacje:

1)   Kontynuować współpracę Lubuskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami pracodawców i izb rzemieślniczych w celu wspólnego omawiania zmian w prawie oświatowym oraz poszukiwania rozwiązań służących efektywnemu kształceniu pracowników młodocianych.

2)   Lubuski Kurator Oświaty będzie inicjować spotkania robocze z udziałem przedstawicieli pracodawców, izb rzemieślniczych i dyrektorów szkół celem wypracowania wspólnych dla szkół i pracodawców zasad współpracy.

3)   Izby rzemieślnicze oraz Lubuski Kurator Oświaty będą promować kształcenie dualne w szkolnictwie branżowym.