27 września 2018

Składanie wniosków o powołanie na członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej – II nabór

Szanowni Państwo,

Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje o drugim naborze na kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej działająca na podstawie art. 77 ust. 1  pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z póżn. zm.) orzeka w II instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 wyżej wymienionej ustawy.

Tryb powoływania członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli reguluje ww. ustawa. Natomiast tryb postępowania dyscyplinarnego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 741).

Kandydatem na członka komisji może być nauczyciel:

1) który posiada stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego,

2) który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela,

3) który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

4) który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,

6) wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

7) który posiada nieposzlakowaną opinię.

W wniosku należy zawrzeć uzasadnienie do przedstawienia swojej kandydatury, w którym będą zawarte informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu i warunkach osobistych, predestynujące do objęcia funkcji członka komisji.

Kandydatury proszę zgłaszać w formie pisemnej według załączonego formularza w terminie do dnia 5 października 2018 r. na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli.

Osoba do kontaktu ww. sprawie: Izabela Chrostek, telefon  95 725 50 36,
i.chrostek@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki

Załącznik 1
Data: 2018-09-27, rozmiar: 19 KB
Załącznik 2
Data: 2018-09-27, rozmiar: 16 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-09-27, rozmiar: 14 KB