21 sierpnia 2014

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

men2Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” realizowany jest na podstawie:

 

I. art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

II. Uchwała Rady Ministrów Nr 144/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

III. Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1024). 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub  znacznym – także zakup materiałów edukacyjnych.

 

Załączniki:

 1. Informacje MEN (link do artykułu http://men.gov.pl/index.php/1322-156-mln-zl-na-tegoroczna-wyprawke-szkolna)
 2. Informacje podstawowe
 3. Realizacja programu
 4. Wysokość dofinansowania

Załącznik 2

Informacje podstawowe

 

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana jest dla uczniów:

 • klas II-III i VI szkoły podstawowej,
 • klas II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klas III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • klas VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas III liceum plastycznego,
 • klas III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dla uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wyżej wymienieni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez Ministra – „Nasz Elementarz”.

Program obejmuje pomocą wszystkich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewnione są w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania na zakupu podręczników (a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również materiałów edukacyjnych) będzie przysługiwać ze względu na jedno z poniższych kryteriów:

 1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zmianami), tj. 539 zł na osobę w rodzinie;
 2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszczarodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z powyższym kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów w klasach II, III i VI szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum), klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego ora klas II i VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Ww. liczba obejmuję również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej.

 1. uczniom niepełnosprawnym:

        słabowidzącym,

        niesłyszącym,

        słabosłyszącym,

        z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

        z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży. Podstawą do skorzystania z pomocy przez wyżej wymienionych uczniów jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników – decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się wnioskodawcy.

 

Załącznik nr 3  Realizacja  Programu

 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015 w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji: zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu zasiłku rodzinnego lub zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, a w wyjątkowych sytuacjach oświadczenie o wysokości dochodów, uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej) lub kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

 

Liczba wszystkich uczniów uprawnionych do objęcia programem, w tym uczniów niepełnosprawnych, zostanie wskazana przez wojewodów na podstawie informacji zebranej z poszczególnych gmin.

W przypadku szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego inna niż gmina, proponuje się, aby dyrektor szkoły, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, przekazywał listę uczniów uprawnionych do pomocy wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły. Zwrotu kosztów zakupu podręczników lub/i materiałów edukacyjnych rodzicom, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Uruchomienie środków nastąpi w dwóch transzach. Pierwsza transza środków stanowić będzie odzwierciedlenie 50% potrzeb poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Druga transza środków uruchomiona zostanie tylko do wysokości ewentualnych potrzeb zgłoszonych w szkołach po zweryfikowaniu zapotrzebowania na pomoc w postaci dofinansowania do podręczników do 26 września 2014 r. Zwrot kosztów zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym również materiałów edukacyjnych, następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

 

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników i materiałów edukacyjnych. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”.

 W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje:

 1. imię i nazwisko ucznia,
 2. klasa do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015,
 3. adres szkoły,
 4. wykaz zakupionych podręczników,
 5. kwota zakupu,
 6. data zakupu,
 7. czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu

Realizacja zwrotu wnioskodawcom kosztu zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych  – najpóźniej do 17 listopada 2014 r

Wysokość dofinansowania  http://men.gov.pl/images/do_pobrania/Wyprawka_szkolna_2014.pdf