21 sierpnia 2014

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.

sejmCelem Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.,

będzie:

 

1) umożliwienie zakupu wyposażenia edukacyjnego dla dzieci i uczniów, w przypadku gdy uległo ono zniszczeniu lub gdy jego nabycie, ze względów ekonomicznych wynikających ze zdarzeń losowych, jest utrudnione lub niemożliwe;

2) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia żywiołu oraz stworzenie warunków edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, które będą zmniejszać negatywne przeżycia z nim związane.

 

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. realizowany jest na podstawie:

 

1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2) Uchwały  Nr 159/2014 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.

3) Rozporządzenia Rady Ministróz dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1098)

 

Pomocą w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne obejmuje się dzieci realizujące w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.2) w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2014 r. w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi, zwanych dalej „żywiołem”.

 

1. Zasiłek losowy na cele edukacyjne jest świadczeniem pieniężnym, którego wysokość wynosi:

 

1) 500 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania zasiłku celowego,o którym mowa wyżej, w wysokości do 3000 zł;

2) 1000 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania zasiłku celowego, o którym mowa wyżej, w wysokości powyżej 3000 zł.

 

2. Pomocą w formie wyjazdu terapeutycznoedukacyjnego obejmuje się uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem

szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2014 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

 

3. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego, o którym mowa wyżej, nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu terapeutycznoedukacyjnego, pomocy w formie wyjazdu terapeutycznoedukacyjnego udziela się na podstawie oświadczenia o stratach poniesionych w 2014 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, złożonego przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo przez pełnoletniego ucznia.

 

Treść oświadczenia potwierdza wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

4.Wyjazd terapeutycznoedukacyjny jest pomocą w formie 14-dniowego nieodpłatnego pobytu w miejscu wskazanym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, realizowanego w czasie ferii letnich lub – w przypadku uzasadnionej potrzeby udzielenia niezwłocznej pomocy po wystąpieniu żywiołu – w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pomoc w tej w formie jest finansowana w wysokości do 1300 zł na jednego ucznia.

 

5.Pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne i w formie wyjazdu terapeutycznoedukacyjnego może być udzielana łącznie. Pomoc w tych formach jest udzielana jednorazowo.

 

Załączniki:

 

1. Informacjapod tym linkiem http://men.gov.pl/index.php/1342-rzadowy-program-pomocy-dzieciom-i-uczniom-w-formie-zasilku-losowego-na-cele-edukacyjne-oraz-pomocy-uczniom-w-formie-wyjazdu-terapeutyczno-edukacyjnego-w-2014-r

2. Uchwała nr 159/2014 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.

3. Rozporządzenie Rady Ministróz dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1098)