24 czerwca 2024

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2024/2025 – I transza środków w 2024 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego

W związku z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025”, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie danych o występujących potrzebach w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2024/2025.

Proszę o przygotowanie danych, również negatywnych, zgodnie z tabelą, która jest dostępna do pobrania pod adresem: www.bip.ko-gorzow.edu.pl, w zakładce „Wzory wniosków” i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2024 r. w postaci:

– elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym,
– albo papierowej.