6 września 2022

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 – ostateczne dane.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego

 

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2022/2023,
zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie ostatecznych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Uprzejmie proszę o przygotowanie danych, również negatywnych, zgodnie z tabelą, która jest dostępna do pobrania  w BIP Kuratorium Oświaty: www.bip.ko-gorzow.edu.pl, w zakładce „Wzory wniosków” oraz
przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2022 r. w formie papierowej  lub za pomocą platformy e-puap (opatrzone podpisem kwalifikowanym) do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10.

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie i formie, będą traktowane jako rezygnacja z przyznania dotacji.