1 września 2015

Ruszył nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”

wojewoda lubuskiUprzejmie informujemy, że Wojewoda Lubuski ogłosił otwarty konkurs wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” w 2015 roku. Wnioski można składać do 15 września 2015 roku.

 

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. Program będzie realizowany w latach 2015-2018 i jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

 

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

 

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
  • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych;

Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

Załączniki: 

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie wniosków
  2. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego