5 lipca 2024

Rozpoczęły się prace grup roboczych w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli

Zadaniem Zespołu powołanego przez Minister Barbarę Nowacką jest przygotowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli.

W ramach Zespołu pracuje pięć tematycznych grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami regulacji kształtujących organizację i warunki pracy nauczycieli.

Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Zespół, obecnie przeprowadzana jest pierwsza seria spotkań grup roboczych.

Pod koniec czerwca odbyło się posiedzenie grupy ds. wynagradzania nauczycieli, na lipiec zaplanowane są spotkania grupy ds. emerytury nauczycielskiej i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,  grupy ds. oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli oraz grupy ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W sierpniu rozpocznie swoje prace grupa ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Pierwszy etap prac wszystkich grup to czas zgłaszania przez stronę związkową i stronę samorządową uwag do funkcjonowania obowiązujących rozwiązań w omawianych obszarach pragmatyki zawodowej nauczycieli, formułowanie propozycji kierunku zmian, czy też propozycji konkretnych regulacji.

Zgłaszane propozycje będą poddane analizom finansowym, prawnym; będą również rozpatrywane pod kątem możliwości budowy spójnego systemu rozwiązań. Podczas tych prac badane będą również rozwiązania w tym zakresie stosowane w innych krajach.

Na tym etapie nie są podejmowane decyzje o korektach obowiązujących przepisów, czy też tworzeniu nowych rozwiązań systemowych.

Pracom poszczególnych grup roboczych przewodniczą Sekretarz Stanu Katarzyna Lubnauer, Sekretarz Stanu Henryk Kiepura oraz Podsekretarz Stanu Paulina Piechna – Więckiewicz.

Źródło: MEN