22 grudnia 2017

Rozliczenie roczne dotacji za 2017 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
woj. lubuskiego

 

W związku z zakończeniem realizacji zadań własnych finansowanych lub dofinansowywanych z dotacji celowych w 2017 roku z budżetu państwa, zwracam się
z uprzejmą prośbą o rozliczenie przekazanych środków finansowych na realizację zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198), zgodnie z:

„Rozliczeniem rocznym z wykorzystania dotacji w 2017 r. – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym”,

– „Informacją o wykorzystaniu w roku 2017 środków na realizację pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych”.

Druki rozliczenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem: www.bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce „Wzory wniosków” oraz www.ko-gorzow.edu.pl w zakładce „Szkoły i organy prowadzące/Dotacje”.

Proszę o przesłanie wersji papierowej rozliczenia w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski. Do ww. druku rozliczenia proszę załączyć kopię przelewu bankowego potwierdzającego zwrot kwoty niewykorzystanej dotacji.

Załączniki

ROZLICZENIE ROCZNE
Data: 2017-12-22, rozmiar: 17 KB
TABELA
Data: 2017-12-22, rozmiar: 390 KB