24 września 2018

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 17 września 2018 r. uchwały Nr 126/2018 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2018r. poz. 1796),  zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie ostatecznych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Państwa gminy.

Proszę o przygotowanie danych zgodnie z załączoną tabelą i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do dnia 5 października 2018 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: m.szczecinska@ko-gorzow.edu.pl oraz w formie papierowej (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki) na adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 10. Proszę również o przekazanie informacji negatywnych w formie wyzerowanej tabeli.

Tabela dostępna jest do pobrania w na stronie internetowej Kuratorium Oświaty: www.bip.ko-gorzow.edu.pl,
w zakładce wzory wniosków.