17 listopada 2022

Raport z realizacji Programu LKO dla szkół podstawowych w latach 2018-2022

Wraz z końcem roku szkolnego 2021/2022 zakończyliśmy realizację Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”.

Zamieszczamy w załączeniu RAPORT z realizacji Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”   w roku szkolnym 2012/2021, Podsumowanie czteroletniej edycji.

Raport, w każdym rozdziale i podrozdziale, zawiera informacje ogólne stanowiące podsumowanie działań prowadzonych według harmonogramu w okresie czteroletniej edycji programu oraz informacje szczegółowe dotyczące realizacji programu w roku szkolnym 2021/2022, a także analizę wyników egzaminu ósmoklasisty osiąganych przez szkoły podstawowe województwa lubuskiego, w tym wyniki szkół „z niskimi staninami”, do których w szczególności w dwóch ostatnich latach program był skierowany.

Pomimo zakończenia programu WNIOSKI I REKOMENDACJE zawarte w RAPORCIE  mogą stanowić  zarówno dla dyrektorów szkół podstawowych , jak i ponadpodstawowych cenne źródło informacji  wspierających  planowanie i  organizowanie procesów edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost efektywności kształcenia.

Dyrektorom zaangażowanym w realizację programu, korzystającym  z proponowanych form wspomagania na rzecz rozwoju szkoły i jej uczniów dziękujemy za współpracę w ramach programu i zachęcamy do kontynuowania wypracowanych, przynoszących oczekiwane efekty  działań.

Załączniki